Қоғам 22.06.2015 сағат 18:00

Ел тыныштығы үшін еңбек етеміз

Нұрма­хан Жалғасов, ОҚО ІІД Шым­кент ҚІІБ Әл-Фа­ра­би ау­дан­дық ПБ-нің ба­с­тығы, по­ли­ция пол­ков­нигі:

Бөлісу
Бөлісу
Бөлісу

— «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның ХVІ съезінде Мем­ле­кет бас­шы­сы ішкі істер ор­ган­да­ры­ның жұмы­сы­на бірқатар сын ай­тып, бұл са­ла­ның жұмы­сын ре­фор­ма­ла­у­ды тап­сыр­ды...

— Еліміздің мем­ле­кеттігін нығай­туға, әле­у­меттік-эко­но­ми­ка­лық әле­у­етін арт­ты­руға және жұртшы­лықтың әл-ауқатын жақсар­туға ба­с­тай­тын бес ха­лықтық ре­фор­ма­сы­ның екінші бағыты заңның үстемдігін қам­та­ма­сыз етуді мақсат тұта­ды. Ре­фор­ма­ны жүзе­ге асы­ру­дың 100 нақты қада­мын­да құқық қорғау ор­ган­да­ры қыз­мет­кер­лерін мем­ле­кет қыз­мет жүйесіне қосу міндет­тел­ген. Мем­ле­кет бас­шы­сы­ның мұндай қадам жа­са­уы тегін емес еді. «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның ХVІ съезінде құқық қорғау са­ла­сы қыз­мет­кер­лерінің аты­на ау­ыр сын айт­ты. «По­ли­ция қоғам­ның өзіне де­ген сенімін арт­ты­ра­тын­дай етіп жұмыс істеуі ке­рек» де­ген бо­ла­тын сон­да Ел­ба­сы. Пар­тия съезінде по­ли­ци­я­ның мәрте­бесі мен оның аза­мат­тар ал­дын­дағы жа­у­апкершілігін арт­ты­ру, құқық қорғау ор­ган­да­ры­ның мөлдір­лігін, ақпа­рат­тық тех­но­ло­ги­я­лар­ды да­мы­ту, па­т­рульдік қыз­метті бей­нетір­кеушілер­мен жабдықтау бой­ын­ша ша­ра­лар де­с­тесін қалыпта­с­ты­ру ке­ректігі ай­тыл­ды.

По­ли­цияға кәсіби және пси­хо­ло­ги­я­лық ірікте­удің жаңа жүйесі енгізіліп, по­ли­цей­лер өздерінің біліктіліктерін тұрақты түрде арт­ты­рып және рас­тап оты­ра­тын бо­ла­ды. Кан­ди­дат­тар­дың же­ке қаси­ет­тері мен кәсіби ше­берліктері ар­найы тестілеу арқылы анықта­ла­ды. Со­ны­мен қатар, қоғам­дық тәртіпті қорғау, тұрмы­с­тық қыл­мысқа қар­сы тұру, жол бақылау қыз­меті, ұсақ құқық бұзу­шы­лықтар­мен күре­сетін ар­найы ор­ган — жергілікті по­ли­ция құрыл­мақ. Олар жергілікті атқару­шы ор­ган­дар мен жергілікті қоғам­да­с­тыққа есеп беріп оты­ра­ды.

— Әл-Фараби ауданында қылмыс және онымен күрес мәселесінің бүгінгі жай-күйі қандай?

— Әл-Фа­ра­би ау­да­ны қала­ның ор­та­лығы болған­дықтан, Шым­кент­те жа­са­лы­нып жатқан қыл­мы­с­тар­дың 40%-ы осын­да орын ала­ды. Мұнда ұрлық өршіп тұр. Пәтер­ге түсу, қал­та ұрлығы не­ме­се бөтеннің мүлкін ұрлау жиі орын ала­ды.

Са­рап­тау жұмы­с­та­ры қыл­мы­с­ты негізінен жа­с­тар­дың жа­сай­ты­нын көрсетті. Өйткені, бұл ау­дан­да 29 мек­теп пен бірне­ше жоғары оқу ор­ны, кол­ледж­дер мен ли­цей­лер ор­на­ласқан. Яғни Әл-Фа­ра­би ау­да­нын­да жа­с­тар өте көп шоғыр­ланған. Осыған орай біз ап­та сай­ын қоғам­дық орын­дар мен көліктер­де, қала ор­та­лықта­рын­да про­фи­лак­ти­ка­лық іс-ша­ра­лар ұйым­да­с­ты­рып оты­ра­мыз. Та­я­у­да ғана Әл-Фа­ра­би ау­да­нын­да ор­на­ласқан 29 мек­теп­тен жал­пы са­ны 300 оқушы­ны және олар­дың мұғалімдерін жи­нап, кез­де­су ұйым­да­с­тыр­ып, олар­ды ОҚО ІІД Шым­кент ҚІІБ-ның уақыт­ша ұстау изо­ля­то­ры­на апа­рып көрсеттік.

Осын­дай жұмы­с­тар­дың арқасын­да жас­өспірімдер жа­саған қыл­мыс са­ны өткен жыл­дың бес ай­ы­мен са­лы­с­тырған­да 37-ден 27 пайызға азай­ып отыр. Бөтеннің мүлкін ұрлау 3,5%-ға азай­ды. Ал, ұрлық қыл­мы­сы­ның ашы­луы өткен жыл­мен са­лы­с­тырған­да 37,1%-дан 47,5%-ға арт­ты.

Ау­ыр және аса ау­ыр қыл­мы­с­тар­дың ашы­луы был­тырғы бес ай­мен са­лы­с­тырған­да 48,1%-дан 59,2%-ға артқан. Оның ішінде аса ау­ыр қыл­мыс 77,8%-дан 100%-ға, ау­ыр қыл­мы­с­тар­дың ашы­луы 46,4%-дан 58,3%-ға артқан.

Қоғам­дық орын­дар­да жа­салған қыл­мыс өткен жыл­мен са­лы­с­тырған­да 15,9%-ға, көше­де жа­салған қыл­мы­с­тар 23,9%-ға азайған.

Би­ыл әкімшілік құқық бұзу­шы­лық са­ны 1750-ден 3938-ге артқан. Дәлірек айт­сақ, ағым­дағы жыл­дың ба­сы­нан бері аза­мат­тарға 12 147 678 теңге әкімшілік ай­ыппұл са­лы­нып, оның 7 732 413 теңгесі мем­ле­кет пай­да­сы­на өндірілді.

Сон­дай-ақ, би­ыл өткен жыл­дар­да орын алған әртүрлі са­нат­тағы 210 қыл­мы­с­ ашыл­ды.

Жыл ба­сы­нан бері қол­да­нысқа түскен ҚР Қыл­мы­с­тық Ко­дексіндегі қыл­мы­с­тық теріс қылықтар бой­ын­ша 117 дәйек сотқа жол­дан­ды. Оның 63-ін Әл-Фа­ра­би ау­дан­дық по­ли­ция бөлімі қыл­мы­с­тық іздестіру то­бы­ның же­дел уәкілдері анықта­са, 53 дәйекті уча­с­келік по­ли­ция ин­спек­тор­ла­ры, 1 дәйекті юве­нал­ды по­ли­ция қыз­мет­кер­лері анықта­ды. Сон­дай-ақ, 3 дәйекті же­дел істер жөніндегі орын­ба­са­рым Е.Мейірбе­ков анықтап, сотқа жол­да­ды. Мұндай көрсеткішті ре­с­пуб­ли­ка бой­ын­ша Е.Мейірбе­ков­тен өзге бірде-бір орын­ба­сар жа­са­мағанын мақта­ны­ш­пен ай­та ала­мын.

— Бүгінде көлік ұрлығына шағым­да­ну­шы­лар көп. Жал­пы, жоғалған көлік та­бы­ла ма?

— Та­я­у­да ғана екі адам­нан тұра­тын қыл­мы­с­тық топ­ты құрықта­дық. Олар ұзақ жыл­дар бойы ав­токөліктерді ұрла­у­мен ай­на­лысқан. Тер­геу ба­ры­сын­да олар­дың 14 ав­токөлік ұрлағаны анықтал­ды. Бүгінде ұрланған бар­лық ав­токөлік заңды ие­леріне қай­та­рыл­ды.

Сон­дай-ақ, пәтер ұрлығымен ай­на­лы­сып кел­ген үш қыл­мы­с­тық топ­ты ұста­дық. Олар­дың осы уақытқа дейін 47 пәтер­ге ұрлыққа түскен­дері анықта­лып отыр.

— 23 ма­у­сым – по­ли­ция күні. Әріпте­с­теріңізге де­ген тілегіңіз...

— Елдің ішкі ты­ны­ш­тығы тәртіп сақшы­ла­ры­ның қолын­да. По­ли­ция қыз­мет­кері еліміздегі әрбір аза­мат­тың құқығын ба­с­ты на­зар­да ұстауға міндетті. Бұл орай­да по­ли­цей­лер­ге ел­жан­ды­лық ке­рек. Өз елін, жерін, халқын, ділі мен діні, тілін, ата-дәстүрін сүйіп, құрмет­тей ал­ма­са, оның атқарып отырған қыз­метінің заяға кет­кені. Кез кел­ген ма­ман иесінің жүрегінде адам­гершілік қаси­ет­пен бірге ата-ба­ба­дан берілген ар, на­мыс бо­луы шарт деп ой­лай­мын.

Елдің елдігін қадағалап, ішкі тәртібін бақылап оты­ра­тын по­ли­ция қыз­мет­кері бо­лу - абы­рой­лы іс. Ен­де­ше, әріпте­с­терімді ме­ре­ке­лерімен құттықтай­мын. Жа­у­ап­кершілігі мол, қиын да қызықты ма­ман­дыққа кір келтірмейік дегім ке­леді.

— Уақыт бөліп сұхбат­тасқаныңызға үлкен рах­мет! Ел ты­ны­ш­тығы жо­лын­да атқарған еңбегіңіз жемісті бол­сын!

Оқи отырыңыз

загрузка...

Соңғы жаңалықтар

Аптасына бір рет ең танымал мақалалардың дайджесін жібереміз

Қызықты материалдар